• 9 Archive Boxes Documents Folders - Pexels / Pixabay

  Oddział II Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu

 1. Przejmowanie materiałów archiwalnych,
 2. Prowadzenie magazynu akt zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 3. prowadzenie ewidencji zbiorczej zasobu Archiwum (łącznie z zasobem Oddziałów zamiejscowych): księgi nabytków i ubytków, spisu zespołów (baza danych SEZAM) i kartoteki zbiorczej, drugiego egzemplarza spisów zdawczo-odbiorczych, inwentarzy skarbowych zespołów,
 4. Dostarczanie materiałów do korzystania w pracowni naukowej,
 5. Prowadzenie prac w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowania zasobu Archiwum, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi,
 6. Opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu,
 7. Zgłaszanie projektów i inicjowanie prac badawczych w zakresie archiwistyki, historii i nauk pokrewnych,
 8. Prowadzenie badań indywidualnych organizowanych w Archiwum lub w ramach międzyarchiwalnych zespołów naukowych,
 9. Przygotowywanie opinii i ekspertyz naukowych w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi w archiwum państwowym,
 10. Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem projektów normatywów metodycznych,
 11. Współuczestnictwo w pracach popularyzatorskich i wydawniczych,
 12. Opiniowanie projektów w zakresie rozmieszczania materiałów archiwalnych,
 13. Utrzymywanie kontaktów z innymi archiwami państwowymi w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych,
 14. Współdziałanie w zakresie zasad przechowywania oraz rozmieszczania zasobu w magazynach archiwalnych,
 15. Przedkładanie komisji metodycznej Archiwum propozycji w zakresie metod opracowywania materiałów archiwalnych,
 16. Organizacja prac konserwatorskich materiałów archiwalnych i stała współpraca z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów,
 17. Badanie przyczyn uszkodzenia konserwowanego obiektu i ustalanie prawidłowego wykonania zabiegów restauracyjnych,
 18. Nadzorowanie materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych,
 19. Zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt,
 20. Opiniowanie projektów dotyczących typowania materiałów archiwalnych do kopiowania w celu zabezpieczenia zasobu oraz jego profilaktyki i konserwacji.
 21. Wykonywanie kopii zabezpieczających i użytkowych materiałów archiwalnych (mikrofilmowanie, digitalizacja),
 22. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziału,
 23. Udział w tworzenie i realizacji budżetu zadaniowego, w zakresie spraw realizowanych przez pracowników Oddziału.
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej