• 9 Woodtype Printing Font Letterpress - Free-Photos / Pixabay

  Popularyzacja, edukacja i wydawnictwa

Wydawnictwa

Informatory i przewodniki po zasobie

 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny o Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Rzeszowie oraz jego archiwach powiatowych, Warszawa 1955
 • Informator o materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych województwa rzeszowskiego, opr. K. Arłamowski, W. Kaput, Rzeszów 1968
 • Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, opr. Z. Barnak i in., Rzeszów 1982
 • Informator archiwalny, opr. Z. Szulc, Rzeszów 1994
 • Informator archiwalny, opr. D. Byszuk, Rzeszów 1998

Pomoce szczegółowe

 • Dokumentacja techniczna w zespole "Akta miasta Rzeszowa" w latach 1880 - 1939, Rzeszów 1979;
 • Druga wojna światowa 1939 - 1945. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL, Warszawa 1972, s. 390 - 426;
 • Gospodarka zasobami wodnymi w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Rzeszów 1979;
 • Informacja o archiwaliach dla potrzeb gospodarki narodowej w zbiorach Archiwum Państwowego, Rzeszów 1979;
 • Informator o dokumentacji geologicznej zgromadzonej w archiwach zakładowych biur projektowych i przedsiębiorstw województwa rzeszowskiego, Rzeszów 1983;
 • Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939 - 1945, T. 2, Warszawa 1972, s. 131 - 150;
 • Katalog inwentarzy archiwalnych, T. 1, opr. M. Pestkowska, H. Stebelska, Warszawa 1971, s. 520 - 523, T. 2, opr. R. Piechota, Warszawa 1977, s. 121 - 123;
 • Krajewska H.,Polen - Ősterreich vom 16. Bis 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenfűhrer, Warszawa 1995, s. 126 - 129;
 • Płaza S.,Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej. Studium archiwoznawcze, Warszawa 1976, s. 130 - 134;
 • Rady Narodowe w latach 1944 - 1950. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL, opr. H. Barczak, B. Jagiełło, M. Pestkowska, Warszawa 1969

Szczegółowe informacje o zasobie

 • Akta radzieckie rzeszowskie 1591 - 1634, wydał i wstępem poprzedził A. Przyboś, Warszawa - Kraków 1957;
 • Basta J.,Dobra łańcuckie Potockich. Zarys problematyki i źródła do dziejów ordynacji w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Miscellanea Hist. Arch.", T. 8 1997;
 • Basta J.,Materiały źródłowe do historii spółdzielczości na Rzeszowszczyźnie po II wojnie światowej (do 1975 r.) w zasobach archiwów państwowych, "Prace Historyczno - Archiwalne", T.I, 1993, s. 7 - 17;
 • Basta J.,Materiały do dziejów samorządu rolniczego na Rzeszowszczyźnie, "Prace Historyczno - Archiwalne", T.II, 1994, s. 3 - 13;
 • Basta J., Materiały źródłowe do dziejów bankowości w archiwach Polski południowo - wschodniej, "Prace Historyczno - Archiwalne", T.III, 1995, s.43 - 53;
 • Bieda T., Kancelaria Magistratu miasta Rzeszowa w latach 1866 - 1918, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1986, nr 26, s. 117 - 135;
 • Bieda T. Kancelaria Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1950-1970), "Prace Historyczno - Archiwalne", T.II, 1994, s. 15 - 28;
 • Bieda T.,Mapy katastru galicyjskiego obejmujące teren byłej Galicji Środkowej w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1986, nr 26, s. 97 - 116;
 • Bieda T.,Zasoby archiwalne do dziejów szkolnictwa galicyjskiego w archiwach Polski południowo - wschodniej, w:Dzieje oświaty w Galicji, Rzeszów 1989, s. 291 - 296;
 • Bieda T.,Źródła historyczne do dziejów okupacji hitlerowskiej w zbiorach archiwalnych województwa rzeszowskiego, "Archeion", T.64, 1976, s.105 - 116;
 • Borowiec J.,Skazani na śmierć w latach 1946 - 1955 (zarys problemów w świetle akt Wojskowej Prokuratury rejonowej w Rzeszowie), "Prace Historyczno - Archiwalne", T. I, 1993, s. 19 - 35;
 • Borowiec J.,Materiały dotyczące Urzędu Bezpieczeństwa w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie"Prace Historyczno - Archiwalne", T. III, 1995,
 • Byszuk D.,Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 1944 - 1950 (stan prawny),"Prace Historyczno - Archiwalne", T. I, 1993, s.
 • Byszuk D.,Kancelaria starostw powiatowych województwa rzeszowskiego 1944 - 1950, "Prace Historyczno - Archiwalne", T. II, 1994, s.
 • Cebera Cz.,Materiały źródłowe do dziejów szkolnictwa rolniczego w woj. rzeszowskim w latach 1944 - 1974, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1980, nr 17, s. ;89 - 101;
 • Dobosz S., Bieda T.,O Towarzystwie Naukowym w Rzeszowie i jego archiwum, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1980, nr 17, s. 103 - 123;
 • Kamiński A.,Archiwa i inne zbiory rękopisów odnoszących się do dziejów społecznych i gospodarczych. Rzeszów, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 11, 1949, s. 429 - 432;
 • Kisiel M.,Polityka PPR i PZPR wobec Kościoła Rzymsko - Katolickiego w świetle akt KW PZPR w Rzeszowie 1944 - 1956, "Prace Historyczno - Archiwalne", T.III, 1995, s. 215 - 229;
 • Materiały obrazujące problem gospodarki żywnościowej w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Rzeszów 1979;
 • Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowszczyzny w archiwach, muzeach i bibliotekach państwowych spoza województwa rzeszowskiego, opr. W. Kaput, Przemyśl 1960;
 • Myćka A.,Archiwum ks. Lubomirskich linii rzeszowskiej z Rzeszowa i Rozwadowa, "Archeion", T.59, 1973, s. 87 - 109;
 • Peresłucha E.,Archiwalia dotyczące szpitalnictwa na terenie majętności rzeszowskiej do końca XVIII wieku, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1986, nr 26, s. 59 - 70;
 • Półćwiartek J.,Wybór źródeł rękopiśmiennych do dziejów wsi nad Sanem i Wisłokiem w XVI i XVIII wieku, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1980, nr 17, s. 173 - 236;
 • Szczepanowski E.,Akta Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Rzeszowie (organizacja instytucji i charakterystyka akt pod kątem przydatności dla gospodarki narodowej) do roku 1958, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1980, nr 17, s. 49 - 87;
 • Szulc Z.,Akta metrykalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Prace Historyczno - Archiwalne" T. IV, 1996, s.
 • Witalec R.,Funkcjonowanie, struktura organizacyjna oraz zasób aktowy WKKP przy KW PZPR w Rzeszowie w latach 1957 - 1986, "Prace Historyczno - Archiwalne" T. IV, 1996, s.
 • Zamoyski G.,Mniejszości narodowe na Rzeszowszczyźnie w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 roku, "Prace Historyczno - Archiwalne", T. II, 1994, s. 157 - 175;
 • Źródła archiwalne dotyczące surowców mineralnych dla potrzeb budownictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie i wybranych archiwów zakładowych, Rzeszów 1979;

Publikacje dotyczące działalności archiwum

 • Arłamowski K.,Archiwa województwa rzeszowskiego w latach 1945 - 1959, "Rocznik Województwa Rzeszowskiego", T. 2, 1959, s. 107 - 128;
 • Bieda T.,Archiwum Państwowe w Rzeszowie - 25 lat działalności, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1980, nr 17, s. 143 - 172;
 • Bieda T.,Kształtowanie zasobu archiwalnego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Rzeszowie, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1975, nr 7, s. 7 - 12;
 • Kotula F.,Z dziejów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Rocznik Województwa Rzeszowskiego", T. 4, 1962/63, s. 419 - 436;
 • Mróz J.,Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie w rozwoju badań historycznych, "Prace Humanistyczne", Seria I, 1975, nr 7, 13 - 22;
 • Osiadacz M.,Kronika archiwów południowo - wschodniej Polski za lata 1984/1985, "Rocznik Historyczno - Archiwalny", T. 4, 1987, s. 159 - 164;
 • Osiadacz M.,Kronika archiwów południowo - wschodniej Polski za lata 1986/1987, "Rocznik Historyczno - Archiwalny", T. 5, 1988, s. 259 - 264;
 • Pecka B.,Niektóre problemy kształtowania narastającxego zasobu na przykładzie Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Archeion", T. 86, 1989, s. 89 - 102;
 • Półćwiartek J.,Wokół prywatnych kolekcji historycznych, "Profile" 1970, nr 2, s. 26 - 27;
 • Szulc Z.,Problemy informacji i udostępniania archiwaliów dla potrzeb gospodarki narodowej w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, "Rocznik Historyczno - Archiwalny", T. 5, 1988, s. 165 - 173;

Prace Historyczno Archiwalne

Czasopismo Wśród „Prace Historyczno-Archiwalne” ukazujące się corocznie bez przerwy od 1993 roku. Jest ono wydawane przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Rzeszowie. Te dwie instytucje skupiające wokół siebie wielu historyków, a tym samym integrujące środowisko podkarpackich historyków, mogą być dumne z dotychczasowych woluminów. Obecnie ukazał się XXXII tom.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej