• 9

  Cennik i numery kont

Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

  1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie wykonuje usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, a także sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów, włącznie z metadanymi odwzorowań cyfrowych.
  2. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są z zasobu i księgozbioru znajdującego się w posiadaniu Archiwum.
  3. Do działalności usługowej Archiwum nie zalicza się :
   1. wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów, mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia,
   2. czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
   3. sporządzania w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, pod warunkiem, że:
    1. zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem, albo
    2. zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi;
   4. wyszukiwania dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że Archiwum nie wykonuje przy tym zadań ciążących na zamawiającym, a także pod warunkiem, że zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia zaznajomienie się z treścią wskazanych dokumentów jest potrzebne;
  4. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej są limitowane - do 10 stron dokumentów (kopie, odpisy, wypisy) w odniesieniu do określonej sprawy, zaś za dalsze dokumenty kopiowane w tej samej sprawie traktowane są, jako usługa. Limitu kopii nie stosuje się w odniesieniu do sądów, organów prokuratury i polskich urzędów konsularnych.
  5. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów (uwierzytelnionych kopii lub odpisów) przeznaczonych do obrotu prawnego Archiwum może kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako mające charakter usługi i pobierać przychody z tego tytułu – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy bądź przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.
  6. W przypadkach, gdy realizacja zamówienia złożonego przez organ władzy publicznej pociąga za sobą znaczne koszty, Archiwum uzgadnia z zamawiającym pokrycie przezeń całości lub części niezbędnych nakładów.
  7. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce wykonywane są na ogólnych zasadach podanych w niniejszym zarządzeniu, chyba że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.
  8. Usługi wykonywane w ramach współpracy - archiwalnej, naukowej, wystawienniczej - pomiędzy Archiwum Państwowym w Rzeszowie a instytucjami publicznymi krajowymi i zagranicznymi wykonywane są na zasadach regulowanych porozumieniami o współpracy.
  9. Archiwum może odmówić wykonania kopii materiału archiwalnego jeśli nie pozwala na to jego stan fizyczny albo jego wykonanie nie leży w możliwościach technicznych i organizacyjnych Archiwum.
  1. Usługi archiwalne zlecać można bezpośrednio – w siedzibie Archiwum lub drogą korespondencyjną – pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) oraz poprzez platformę EPUAP.
  2. Usługi archiwalne zlecane bezpośrednio – z wyłączeniem usług realizowanych w związku z wydawaniem zaświadczeń i równorzędnych z nimi dokumentów – świadczone są na podstawie zamówienia złożonego dyżurnemu czytelni akt. Sposób składania zamówienia regulują odrębne przepisy.
  3. Usługi archiwalne zamawiane drogą korespondencyjną realizowane są na podstawie zlecenia klienta zawierającego jego dokładne dane, adres fizyczny oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich należności związanych z ich wykonaniem.
  4. Przedmiot usługi (kopię, odpis, wypis, itp.) wydaje się zleceniodawcy po stwierdzeniu wpłacenia przez niego pełnej kwoty za usługę.
 • Prosimy o kontakt przed wykonaniem przelewu, w celu uzyskania informacji o znaku sprawy i dokładnej kwocie wpłaty.
  Dla przelewów z kraju:

  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  Narodowy Bank Polski
  Numer konta: 51 1010 1528 0025 2522 3100 0000
  Dla przelewów zza granicy:
  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  Narodowy Bank Polski
  Numer konta: 51 1010 1528 0025 2522 3100 0000
  IBAN – PL
  SWIFT CODE - NBPLPLPW

   

   

  1. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem usługi (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, itp.).
  2. Należności za usługę należy regulować w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem na wskazany rachunek bankowy.
  3. Wysokość opłaty ponoszonej przez zleceniodawcę z tytułu uwierzytelnienia dokumentu regulują odrębne przepisy.
  4. Ustala się następujące ceny za usługi archiwalne:
  1. Z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wykonywane są odpisy, wypisy i kserokopie, na zasadach określonych w art. 16 ust. 2a i art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240).
  2. Łączna opłata od jednorazowego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł.
  3. Ustala się następujące ceny za odpisy, kopie i wypisy z dokumentacji osobowo-płacowej:

Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

  1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie wykonuje usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, a także sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów, włącznie z metadanymi odwzorowań cyfrowych.
  2. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są z zasobu i księgozbioru znajdującego się w posiadaniu Archiwum.
  3. Do działalności usługowej Archiwum nie zalicza się :
   1. wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów, mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia,
   2. czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
   3. sporządzania w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, pod warunkiem, że:
    1. zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem, albo
    2. zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi;
   4. wyszukiwania dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że Archiwum nie wykonuje przy tym zadań ciążących na zamawiającym, a także pod warunkiem, że zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia zaznajomienie się z treścią wskazanych dokumentów jest potrzebne;
  4. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej są limitowane - do 10 stron dokumentów (kopie, odpisy, wypisy) w odniesieniu do określonej sprawy, zaś za dalsze dokumenty kopiowane w tej samej sprawie traktowane są, jako usługa. Limitu kopii nie stosuje się w odniesieniu do sądów, organów prokuratury i polskich urzędów konsularnych.
  5. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów (uwierzytelnionych kopii lub odpisów) przeznaczonych do obrotu prawnego Archiwum może kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako mające charakter usługi i pobierać przychody z tego tytułu – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy bądź przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.
  6. W przypadkach, gdy realizacja zamówienia złożonego przez organ władzy publicznej pociąga za sobą znaczne koszty, Archiwum uzgadnia z zamawiającym pokrycie przezeń całości lub części niezbędnych nakładów.
  7. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce wykonywane są na ogólnych zasadach podanych w niniejszym zarządzeniu, chyba że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.
  8. Usługi wykonywane w ramach współpracy - archiwalnej, naukowej, wystawienniczej - pomiędzy Archiwum Państwowym w Rzeszowie a instytucjami publicznymi krajowymi i zagranicznymi wykonywane są na zasadach regulowanych porozumieniami o współpracy.
  9. Archiwum może odmówić wykonania kopii materiału archiwalnego jeśli nie pozwala na to jego stan fizyczny albo jego wykonanie nie leży w możliwościach technicznych i organizacyjnych Archiwum.
  1. Usługi archiwalne zlecać można bezpośrednio – w siedzibie Archiwum lub drogą korespondencyjną – pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) oraz poprzez platformę EPUAP.
  2. Usługi archiwalne zlecane bezpośrednio – z wyłączeniem usług realizowanych w związku z wydawaniem zaświadczeń i równorzędnych z nimi dokumentów – świadczone są na podstawie zamówienia złożonego dyżurnemu czytelni akt. Sposób składania zamówienia regulują odrębne przepisy.
  3. Usługi archiwalne zamawiane drogą korespondencyjną realizowane są na podstawie zlecenia klienta zawierającego jego dokładne dane, adres fizyczny oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich należności związanych z ich wykonaniem.
  4. Przedmiot usługi (kopię, odpis, wypis, itp.) wydaje się zleceniodawcy po stwierdzeniu wpłacenia przez niego pełnej kwoty za usługę.
 • Prosimy o kontakt przed wykonaniem przelewu, w celu uzyskania informacji o znaku sprawy i dokładnej kwocie wpłaty.
  Dla przelewów z kraju:

  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  Narodowy Bank Polski
  Numer konta: 51 1010 1528 0025 2522 3100 0000
  Dla przelewów zza granicy:
  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  Narodowy Bank Polski
  Numer konta: 51 1010 1528 0025 2522 3100 0000
  IBAN – PL
  SWIFT CODE - NBPLPLPW

   

   

  1. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem usługi (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, itp.).
  2. Należności za usługę należy regulować w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem na wskazany rachunek bankowy.
  3. Wysokość opłaty ponoszonej przez zleceniodawcę z tytułu uwierzytelnienia dokumentu regulują odrębne przepisy.
  4. Ustala się następujące ceny za usługi archiwalne:
  1. Z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wykonywane są odpisy, wypisy i kserokopie, na zasadach określonych w art. 16 ust. 2a i art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240).
  2. Łączna opłata od jednorazowego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł.
  3. Ustala się następujące ceny za odpisy, kopie i wypisy z dokumentacji osobowo-płacowej:

Koszty usług archiwalnych i zasady płatności

Wyszukiwanie informacji i danych (kwerendy)

20 zł
Każde rozpoczęte 30 min
Maszynopis, druk
Język polski
25 zł
Każde rozpoczęte 30 min
Rękopis
Język polski
25 zł
Każde rozpoczęte 30 min
Maszynopis, druk
Język obcy
30 zł
Każde rozpoczęte 30 min
Rękopis
Język obcy

Kopia kserograficzna, wydruk kopii cyfrowej lub klatki mikrofilmu

1 zł
Za sztukę
Format A4
Monochromatyczna
1,50 zł
Za sztukę
Format A3
Monochromatyczna
3 zł
Za sztukę
Format A4
Wielobarwna
4 zł
Za sztukę
Format A3
Wielobarwna

Kopia cyfrowa (skan lub fotografia)

2 zł
Za sztukę
Z formatu do A3
300 ppi
Z oryginału
3 zł
Za sztukę
Z formatu do A3
600 ppi
Z oryginału
10 zł
Za sztukę
Z formatu od A3 do A1
Z oryginału
0 zł
Za sztukę
300 ppi
Z kopi cyfrowej
1 zł
Za sztukę
Z mikrofilmu
1 klatka

Odpis materiału archiwalnego

20 zł
1 strona – 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)
Maszynopis, druk
Język polski
30 zł
1 strona – 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)
Rękopis
Język polski
30 zł
1 strona – 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)
Maszynopis, druk
Język obcy
40 zł
1 strona – 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)
Rękopis
Język obcy

Nagranie dźwiękowe

5 zł
1 min. (każda rozpoczęta)
Z oryginału
0 zł
1 min. (każda rozpoczęta)
Z kopi cyfrowej

Opis usługi

1. Za sporządzenie kopii świadectwa pracy17 zł
2. Za sporządzenie kopii innego, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia4 zł
3.Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac4 zł
4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę35 zł
5. Za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę8 zł
6. Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)4 zł
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej