• 9 Files Ddr Archive Files Files - creativesignature / Pixabay

  Oddział I - kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

 1. Przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. Wnioskowanie do dyrektora Archiwum w sprawach objęcia lub wyłączenia spod nadzoru archiwalnego państwowych jednostek organizacyjnych,
 3. Prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji (teczek) nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 5. Inicjowanie, opiniowanie i rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie lub uzgodnienie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do Archiwum,
 6. Przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i lustracji, według zatwierdzonego przez dyrektora Archiwum planu, sporządzanie protokołów kontroli i lustracji, przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie terminowości i jakości ich wykonania,
 7. Nadzorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, prowadzenie rejestru zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 8. Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych,
 9. Kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum oraz we współpracy z Oddziałem II uzgadnianie terminów i warunków przejmowania archiwaliów,
 10. Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów użyczenia (na czasowe przechowywanie) materiałów archiwalnych (należących do Archiwum) urzędom, instytucjom, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, w związku z likwidacją lub przekształceniem organizacyjno-prawnym, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, prowadzenie ewidencji umów użyczenia,
 11. Instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego
 12. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziału
 13. Sprawowanie nadzoru w zakresie kontroli archiwów zakładowych wykonywanych przez Oddział w Sanoku
 14. Udział w tworzenie i realizacji budżetu zadaniowego, w zakresie spraw realizowanych przez pracowników Oddziału.
BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej