• 9 Ribbon Sign Symbol Disabled Person  - Alexey_Hulsov / Pixabay

    Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rzeszow.ap.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
- brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
- nie wszystkie hiperłącza zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem,
- niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów,
- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.02.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Tomasz Zalewski, email: tzalewski@rzeszow.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 17 230 48 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Zgodnie z art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych żądanie powinno zawierać: 1. dane kontaktowe  osoby zgłaszającej żądanie; 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo; 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; 4. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgodnie z art. 18 pkt 3-4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Rzeszowie:

 

Centrala: ul. Władysława Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów

Wejście do budynku Archiwum Państwowego w Rzeszowie jest dobrze widoczne na tle fasady. Znajduje się od strony ul. Władysława Warneńczyka. Do wejścia prowadzą schody, a także odpowiednio ukształtowany chodnik o łagodnym nachyleniu, biegnący od parkingu znajdującego się po południowej stronie budynku. Wejście z poziomu gruntu jest wyposażone w drzwi przeszklone z fotokomórką, automatycznie odsuwane, w pełni dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi przeszklone, również wyposażone w fotokomórkę i również odsuwane automatycznie. Punkt informacyjny znajduje się na wprost drzwi wejściowych do budynku. Wizualna tablica informacyjna przedstawiająca rozkład pomieszczeń jest usytuowana po lewej stronie, tuż za wiatrołapem; w razie potrzeby istnieje możliwość odczytania jej zawartości przez pracownika punktu informacyjnego. Obok punktu informacyjnego, po jego prawej stronie, znajduje się czytelnia akt. Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzona jest obsługa interesantów znajdują się na parterze budynku. Przestrzenie komunikacyjne pozbawione są jakichkolwiek barier i ograniczeń architektonicznych. Ciągi komunikacyjne oraz wejścia do pomieszczeń są szerokie, nie ma progów, nierówności, schodków czy stromych powierzchni. Wnętrza pomieszczeń, w tym także łazienek i toalet, są przestronne i umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Drzwi i przejścia pozbawione są progów. W holu, przy punkcie informacyjnym oraz w czytelni akt znajdują się fotele i krzesła umożliwiające odpoczynek osobom starszym czy też poruszającym się za pomocą kul. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczeń Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Przy budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Oddział w Sanoku:  ul. Sadowa 32, 38-500 Sanok

Wejście do budynku Archiwum Państwowego w Rzeszowie Oddział w Sanoku jest dobrze widoczne na tle fasady. Znajduje się od strony ul. Sadowej. Do wejścia prowadzą schody, a także podjazd dla osób niepełnosprawnych o łagodnym nachyleniu, biegnący od parkingu znajdującego się przed budynkiem. Wejście do budynku jest wyposażone w drzwi przeszklone, w pełni dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi przeszklone. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się punkt kancelaryjny. Schemat rozkładu pomieszczeń można znaleźć po lewej stronie, tuż za wiatrołapem; w razie potrzeby istnieje możliwość odczytania jego zawartości przez pracownika Oddziału Archiwum. Na prawo za wiatrołapem znajduje się czytelnia akt. Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzona jest obsługa interesantów znajdują się na parterze budynku. Przestrzenie komunikacyjne pozbawione są jakichkolwiek barier i ograniczeń architektonicznych. Ciągi komunikacyjne oraz wejścia do pomieszczeń są szerokie, nie ma progów, nierówności, schodków czy stromych powierzchni. Wnętrza pomieszczeń, w tym także łazienek i toalet, są przestronne i umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach. W holu oraz w czytelni akt znajdują się fotele i krzesła umożliwiające odpoczynek osobom starszym czy też poruszającym się za pomocą kul. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku na wprost wejścia. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczeń Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Zbiory archiwalne on-line

ePUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

SCC

SCC

Serwis Służby Cywilnej